2012-06-12 15:05    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w projekcie systemowym „Postaw na siebie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie, jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
 • składający ofertę nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • składający ofertę nie może być osobą aktualnie bądź w przeszłości pozbawioną władzy rodzicielskiej, a także władza rodzicielska nie jest zawieszona, ani ograniczona, powinien wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 1. Wymagania pożądane:
 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
 • komunikatywność, empatia,
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
 • zdolności organizacyjne, zaangażowanie,
 • wysoka kultura osobista,
 • mile widziany 2 letni staż pracy,
 1. Zakres wykonywanych zadań:
 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 • przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
 • zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 • udzielenie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
 • przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej, którym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej świadczy pracę w środowisku, w miejscu zamieszkania beneficjenta. Wymiar godzin przeznaczonych na pracę z rodziną to 20 godzin średniomiesięcznie. Liczba rodzin z którymi koordynator rodzinnej pieczy zastępczej będzie prowadził pracę, ustalona zastanie indywidualnie z wybranym oferentem, jednak nie będzie to więcej niż 8 rodzin i nie mniej niż 1 rodzina.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
 • aktualne CV,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o treści „Nie jestem i nie byłem/am aktualnie bądź w przeszłości pozbawiona/y władzy rodzicielskiej, a także władza rodzicielska nie została mi zawieszona, ani ograniczona”,
 • oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do składającego ofertę wynika z tytułu egzekucyjnego)

Termin realizacji zadania: czerwiec – grudzień 2012 r.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w biurze projektu „Postaw na siebie” - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 pok.302 (III piętro) z dopiskiem: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, w terminie do dnia 15 czerwca 2012 r. do godz. 15-tej.

MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

POSTAW NA SIEBIE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoStrona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego