2012-06-12 15:15    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku asystenta rodziny, w projekcie systemowym „Postaw na siebie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • składający ofertę nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • składający ofertę nie może być osobą aktualnie bądź w przeszłości pozbawioną władzy rodzicielskiej, a także władza rodzicielska nie jest zawieszona, ani ograniczona, powinien wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • doświadczenie w pracy z rodziną,
 • dyspozycyjność.

 

 1. Wymagania pożądane:
 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
 • komunikatywność, empatia,
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
 • zdolności organizacyjne, zaangażowanie,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy oraz pracy indywidualnej i zespołowej.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań obejmuje w szczególności:
 • diagnozowanie problemu rodziny i określenie, wspólnie z rodziną podstawowych problemów i potrzeb;
 • sporządzenie planu pomocy rodzinie, zorganizowanie wsparcia środowiskowego oraz podejmowanie wspólnie z rodziną działań związanych z realizacją zadań zawartych w planie;
 • prowadzenie poradnictwa i edukacji w zakresie możliwości rozwiązania występujących problemów;
 • pomoc w poprawie sytuacji życiowej rodziny;
 • współpraca z pracownikiem prowadzącym kontrakt lub program;
 •  prowadzenie dokumentacji;
 • sporządzanie sprawozdawczości z zakresu powierzonych zadań;
 • kontrolowanie i wspieranie procesu zmian, wzmacnianie i pokazywanie rezultatów własnych osiągnięć, dalsze budowanie aktywnej postawy rodziny.

 

Asystent rodziny świadczy pracę w środowisku, w miejscu zamieszkania rodziny, na terenie miasta, wspólnie z rodziną w różnych organach i instytucjach. Wymiar godzin przeznaczonych na pracę z rodziną to 20 godzin usług średniomiesięcznie. Liczba rodzin,  z którymi asystent rodziny będzie prowadził pracę, zostanie ustalona indywidualnie z oferentami, jednak nie będzie to więcej niż 8 rodzin i nie mniej niż 1 rodzina.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
 • aktualne CV,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o treści „ Nie jestem i nie byłem/am aktualnie bądź w przeszłości pozbawiona/y władzy rodzicielskiej, a także władza rodzicielska nie została mi zawieszona, ani ograniczona”
 • oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do składającego ofertę wynika z tytułu egzekucyjnego).

Termin realizacji zadania: czerwiec – grudzień 2012 r.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w biurze projektu „Postaw na siebie” - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 pok. 302 (III piętro) z dopiskiem: „Asystent rodziny”, w terminie do dnia 15 czerwca 2012 r. do godz. 15-tej.

MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

POSTAW NA SIEBIE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoStrona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego