2012-06-18 15:24    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE

Zaprasza do składania ofert na stanowisko

specjalisty reintegracji zawodowej

w ramach umowy o pracę na ½ etatu z zastosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy przy realizacji zadania w projekcie systemowym „Postaw na siebie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 1. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe na kierunkach: pedagogika lub socjologia, o specjalności pedagogika pracy z doradztwem zawodowym lub doradztwo zawodowe i personalne,
  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  • dyspozycyjność.
 2. Wymagania pożądane:
  • umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy oraz pracy indywidualnej i zespołowej,
  • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętności interpersonalne.
 3. Zakres wykonywanych zadań:
  • pomoc w określeniu zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych,
  • dobieranie kierunku, rodzaju i poziomu szkolenia do aktualnych potrzeb rynku pracy, z uwzględnieniem kosztów szkolenia i możliwości ekonomicznych klienta,
  • udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji zawodowych, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w których wykorzystywane są standardowe metody dotyczące w szczególności badania zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  • udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
  • przygotowywanie do samodzielnego i aktywnego poruszania się po rynku pracy,
  • pomoc w tworzeniu Indywidualnego Planu Działania,
  • prezentacja potrzeb rynku pracy oraz możliwości edukacyjnych i zarobkowych,
  • ścisła współpraca z animatorem KIS w zakresie realizacji zadania,
  • przeprowadzanie warsztatów grupowych dla beneficjentów ostatecznych projektu,
  • prowadzenie indywidualnego poradnictwa z zakresu reintegracji zawodowej- doradca zawodowy/ broker edukacyjny,
  • przygotowywanie wzorów dokumentów niezbędnych przy poszukiwaniu zatrudnienia oraz zakresu tematycznego warsztatów.
 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
  • aktualne CV,
  • list motywacyjny,
  • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/ tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
  • oświadczenie o stanie zdrowia.

 Termin realizacji zadania: czerwiec – grudzień 2012 r.

 Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w biurze projektu „Postaw na siebie” - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 pok.302 (III piętro) z dopiskiem: „Oferta na stanowisko - specjalista reintegracji zawodowej”, w terminie do dnia 22 czerwca 2012 r. do godz. 13-tej.

 

MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

POSTAW NA SIEBIE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoStrona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego