2012-06-26 08:11    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE

zaprasza do składania ofert

dotyczących zapewnienia opieki dzieciom w wieku od 3 do 13 lat 

w ramach umowy zlecenia przy realizacji zadania w projekcie systemowym „Postaw na siebie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie minimum średnie pedagogiczne lub wyższe na kierunku pedagogika lub pokrewnym,
 • dyspozycyjność.
 1. Wymagania pożądane:
 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi.
 1. Zakres wykonywanych zadań:
 • zapewnienie opieki dzieciom w świetlicy KIS, w czasie, gdy opiekunowie będą uczestniczyli w kursach i szkoleniach realizowanych w ramach projektu,
 • organizacja czasu wolnego dzieciom poprzez gry i zabawy edukacyjne,
 • stała współpraca z osobami zaangażowanymi w realizację  projektu,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji, m.in. listy obecności, sprawozdania.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
 • aktualne CV,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/ tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie o stanie zdrowia.

Termin realizacji zadania: lipiec – grudzień 2012 r.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 pok.302 /III piętro/ z dopiskiem: Oferta na stanowisko opiekuna, w terminie do dnia 29.06 .2012 r.

MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego