2012-02-18 12:15    

Wsparcie specjalistów

Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy

Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy odbywają się w formie ćwiczeń, scenek symulacyjnych a także rozmów moderowanych. Mają one na celu zapoznanie uczestników z sytuacją na rynku pracy oraz wymogami pracodawców wobec potencjalnych pracowników. Podczas zajęć każdy z uczestników, dzięki autodiagnozie dotyczącej własnych zalet i wad, sukcesów i porażek, określeniu potrzeb oraz sprecyzowaniu zainteresowań będzie mógł przeanalizować swoją indywidualną sytuację zawodową i przygotować się do skuteczniejszego działania w zakresie poszukiwania pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Podczas warsztatów omawiane są również kwestie związane z tworzeniem dokumentów aplikacyjnych, podawane są wzory przykładowych CV i listu motywacyjnego. Zajęcia pozwolą również przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą poprzez ćwiczenia symulujące uwzględniające najczęściej zadawane pytania oraz błędy popełniane przez kandydata w trakcie spotkania z pracodawcą.

Trening umiejętności rodzicielskich

Trening umiejętności rodzicielskich skierowany jest do tych wszystkich, którzy chcieliby pogłębić wiedzę m.in. na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa, poszerzyć wiadomości i umiejętności   w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem, zdobyć wiedzę na temat efektywnej komunikacji w rodzinie z uwzględnieniem zasad aktywnego słuchania i rozwiązywania problemów wychowawczych, rozwinąć wiedzę na temat zasad wychowawczych, poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów w rodzinie i budowania partnerstwa.

Zajęcia prowadzone są w formie grupowej z wykorzystaniem następujących metod kształcenia osób dorosłych: analiza doświadczenia, dyskusja moderowana, burza mózgów, zadania zespołowe, prezentacja interaktywna, symulacje sytuacji z życia codziennego, wizualizacja, komentarz trenera.

Warsztaty umiejętności psychospołecznych

Warsztaty umiejętności psychospołecznych skierowane są do osób, które dzięki uczestnictwu w treningu będą mogły: pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności  i opanować techniki dotyczące zachowań asertywnych, zdobyć także wiedzę na temat stresu  i radzenia sobie ze stresem, jak również wyrażania uczuć, własnych przekonań i opinii. Poszerzyć wiadomości w zakresie radzenia sobie z tremą i nieśmiałością. Pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie wyznaczania priorytetów i automotywacji.

Zajęcia prowadzone są w formie grupowej z wykorzystaniem następujących metod: analiza doświadczenia, dyskusja moderowana, burza mózgów, zadania zespołowe, prezentacja interaktywna, symulacje sytuacji z życia codziennego, wizualizacja, komentarz trenera.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego