2012-06-18 15:26    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku mediatora rodzinnego, w projekcie systemowym „Postaw na siebie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe psychologiczne, pedagogiczne, lub poradnictwo wychowawcze i rodzinne,
 • uprawnienia do wykonywania zawodu,
 • niekaralność.
 1. Wymagania pożądane:
 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność,
 • komunikatywność, empatia,
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,
 • zdolności organizacyjne, zaangażowanie,
 • wysoka kultura osobista,
 • mile widziany 2 letni staż pracy,
 1. Zakres wykonywanych zadań:
 • nawiązywanie kontaktu ze stronami konfliktu i zapoznanie ich z procedurą mediacji i uzyskanie zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym,
 • organizowanie spotkania- ustalenie miejsca i terminu mediacji,
 • dokonanie diagnozy między stronami oraz wybór strategii mediacji,
 • ułatwianie wymiany poglądów, opinii między stronami oraz pomoc w poznaniu rzeczywistej motywacji, istoty konfliktu, potrzeb i oczekiwań,
 • formułowanie i zadawanie odpowiednich pytań naprowadzających strony na poszukiwanie własnych rozwiązań sporu,
 • prowadzenie mediacji,
 • udzielanie pomocy w takim sformułowaniu ugody, która jest do przyjęcia dla obu stron,
 • sporządzenie protokołu z mediacji,
 • prowadzenie pozostałej dokumentacji.
 1. Wymagane dokumenty:
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz doświadczenie zawodowe,
  • aktualne CV,
  • list motywacyjny,
  • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/ tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
  • oświadczenie o stanie zdrowia

Termin realizacji zadania: czerwiec – grudzień 2012 r. w ilości 16 godzin średniomiesięcznie.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w biurze projektu „Postaw na siebie” - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7 pok.302 (III piętro) z dopiskiem: „Mediator rodzinny”, w terminie do dnia 22 czerwca 2012 r. do godz. 13-tej.

 

MOPS w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

POSTAW NA SIEBIE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoStrona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego