2012-02-28 08:23    

Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze w 2012r. kontynuuje już czwartą edycję projektu systemowego „Postaw na siebie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet VII - Promocja integracji społecznej;
Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji;
Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

    Głównym celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z miasta Jeleniej Góry oraz upowszechnianie aktywnej integracji oraz pracy socjalnej poprzez:

 • podwyższenie kompetencji społecznych uczestników projektu,
 • wzrost kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników,
 • zwiększenie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy poprzez rehabilitację społeczną.

Osiągnięcie powyższego celu nie byłoby możliwe bez znaczącego wsparcia Unii Europejskiej.

Projekt „Postaw na siebie” będzie realizowany do grudnia 2012r., grupą docelową projektu jest 210 osób.

W ramach realizacji projektu wsparciem zostaną objęte osoby korzystające z pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zatrudnione lub pozostające bez zatrudnienia i należące do jednej z poniższych grup:

 • osoby niepełnosprawne mające trudności z integracją zawodową i społeczną,
 • osoby opuszczające rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą,
 • młodzież w wieku 15-25 lat pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • osoby z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
 • osoby bezrobotne, aktywne i nieaktywne zawodowo mające trudności z integracją społeczną i zawodową
 • oraz otoczenie w/wymienionych grup.

 

Rekrutacja uczestników projektu rozpoczęła się w grudniu 2011r. Do udziału w projekcie rekrutowane są osoby wymagające intensywnej aktywizacji, wsparcia w różnych sferach życia rodzinnego, społecznego i zawodowego, a także wyrażające chęć współpracy. Proces naboru uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci. Rekrutacja uczestników projektu odbywa się na podstawie analizy dokumentów osób będących klientami tut. Ośrodka.

Z każdą chętną osobą jest nawiązywany kontakt, podczas którego przedstawiona zostaje propozycja przystąpienia do projektu, a także omówione formy realizacji działań zawartych w kontrakcie socjalnym lub programie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
Każdy z uczestników realizujących kontrakt socjalny lub program integracji społecznej i zawodowej zostanie objęty minimum trzema instrumentami aktywnej integracji.

W obszarze realizacji projektu przygotowana została oferta instrumentów aktywnej integracji, z której będą mogli skorzystać uczestnicy projektu, obejmująca  instrumenty aktywizacji edukacyjnej, zawodowej, zdrowotnej i społecznej. Wśród tych instrumentów planowane jest wsparcie:

Uczestnicy projektu będą mogli również skorzystać z:

 • zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym - kursów i szkoleń zawodowych,
 • zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia oraz zajęć w ramach kształcenia ustawicznego,
 • warsztatów, treningów wyjazdowych dla młodzieży w wieku 15-25 lat,
 • warsztatów, treningów wyjazdowych dla rodzin,
 • turnusów rehabilitacyjnych,
 • ćwiczeń usprawniających psychoruchowo,
 • utworzonego w ramach projektu Klubu Integracji Społecznej,
 • świetlicy zapewniającej opiekę dzieciom uczestników projektu w czasie trwania szkoleń i warsztatów.

W ramach projektu zaplanowano również działania o charakterze środowiskowym, w tym m.in.

 • festyn integracyjny pod hasłem walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • mikołajkową zabawę integracyjną dla dzieci uczestników projektu,
 • imprezy kulturalne dla uczestników projektu oraz ich rodzin.

Zostanie także wydany informator o ulgach i uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie działania z wyjątkiem kursów zawodowych, instrumentów aktywności zdrowotnej, pracy asystentów rodziny, wolontariuszy i koordynatora pieczy zastępczej, warsztatów wyjazdowych i pracy w środowisku będą prowadzone w tutejszym Ośrodku.

W ramach Programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i kontraktów socjalnych przewidziano catering dla osób uczestniczących w tegorocznej edycji projektu. Ponadto zostaną sfinansowane koszty dojazdu uczestników projektu na zajęcia z zaplanowanej ścieżki reintegracji.

 

Wszelkie formy wsparcia oferowane uczestnikom są bezpłatne.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego